Master Shimabukuro Zenryo

(Double click on a photo to enlarge)

 

 

< Master Kyan Chotoku | Shimabukuro Zenpo Sensei >