1964

 

 

 

< 1962 | Shimabukuro Zenpo Sensei >